Политика за поверителност

Кои сме ние

Адресът на нашия уебсайт е: https://advokataleksandrov.eu.

Личните данни, които Ползвателят предоставя на Адвокатско дружество „ЕАД Александров“ във връзка с плащания през Виртуалния ПОС терминал, се обработват и съхраняват от Адвокатско дружество „ЕАД Александров“ в съответствие с Регламент (ЕС) 2016 г. /679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на данните“).

Какво представляват лични данни:

„Лични данни“ означава всяка информация, чрез която дадено лице може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, чрез един или повече атрибути, по-конкретно чрез: име, ЕГН, идентификационен номер, данни за контакт – местоположение/пощенски адрес, телефонен номер, електронна поща адрес, онлайн идентификатор / IP адрес и др.

Какво представлява обработката на лични данни:

„Обработка на лични данни“ означава набор от действия, извършени с лични данни или набор от лични данни, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или модифициране, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространение или по друг начин, чрез който данните стават достъпни, натрупване или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

Какви лични данни събираме и за какви цели:

При използване на уебсайта advokataleksandrov.eu се събират следните лични данни: име, фамилия, e-mail адрес и телефон.

Формуляр за кандидатстване за онлайн консултантска услуга

Формуляр за час за консултация в офиса

– Данните, събрани чрез тези формуляри (Име, Фамилия, e-mail адрес, телефон – по избор), служат само за осъществяване и организиране на нашата дейност, за да можем да изпълним поръчаната от Вас услуга или да отговорим на Вашето запитване. Тези данни са поверителни, не се използват за други цели и не се споделят с трети лица.

Какви мерки за сигурност предприемаме:

Адвокатско дружество „Александров Соло“ предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните данни от неоторизирана и незаконна обработка, случайна загуба, унищожаване или повреждане на лични данни, според изискванията, като се има предвид състоянието на техническото развитие, обичайните практика и законови изисквания.

За да защитите вашите лични данни от злоупотреба от трети лица, предоставената от вас информация е в криптирана форма чрез SSL / TLS сертификат. Основната му цел е да установи защита на информацията от всякакви незаконни действия. SSL / TLS сертификатът осигурява висока степен на поверителност. Можете да се уверите в това, когато видите, че URL адресът започва с „https“.

Как да проверите каква информация съхраняваме за вас:

За да проверите каква информация съхраняваме за Вас, можете да се свържете с офиса на телефон: +359 2 468 7017, както и на e-mail: lawofficealeksandrov@gmail.com.

Какви са вашите права:

Съгласно ОРД субектът на данните има следните права:

– Да получава информация за свързаните с него лични данни, които се обработват от администратора, както и за целта, за която се обработват, включително за получаване на достъп до данните;

– Да изиска копие от личните си данни от администратора, ако личните му данни се обработват.

– Да иска коригиране на неточни лични данни, както и тяхното актуализиране и допълване при промяна;

– Да поиска изтриване на личните му данни, ако е отпаднало правното основание за тяхното обработване или данните не са необходими;

– Да поиска ограничаване на обработването на личните му данни, както и правото да възрази срещу обработването им, когато няма законово основание за обработването на лични данни.

Принципи на защита на данните

Когато обработваме лични данни, ние стриктно спазваме основните принципи за защита на данните, посочени в Регламент (ЕС) 2016/679.

Личните данни се обработват в съответствие с принципите на законност, добросъвестност и прозрачност по отношение на субекта на данните, точност, пропорционалност, отчетност, сигурност, интегритет и поверителност. Личните данни се събират само за конкретни, изрично посочени и законосъобразни цели и са ограничени до необходимото за съответната цел на обработването. Вашите лични данни не се събират самостоятелно и без ограничения.

Кога можем да разкрием лична информация:

Ние прилагаме набор от мерки за защита на вашите лични данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Възможно е при предвидените от закона обстоятелства Вашите лични данни да бъдат разкрити. Това са например с Ваше изрично съгласие, Вашите лични данни могат да бъдат споделени с трети страни.

Възможно е също разкриване на лични данни, когато това е предвидено в закон, както и по искане на съда или следствените органи (полиция, следствие, прокуратура), както и при поискване от други държавни органи, когато това е разрешено. по закон.

Съхранение и унищожаване на данни:

Ние не съхраняваме лични данни във форма, която позволява идентифицирането на субектите за по-дълъг период от необходимото във връзка с целите, за които са събрани данните.

Личните данни се унищожават в съответствие с принципа за осигуряване на подходящо ниво на сигурност – включително защита срещу неразрешена или незаконна обработка и срещу случайна загуба, унищожаване или повреда, чрез прилагане на подходящи технически или организационни мерки.

Обща информация за политиката за защита на данните:

Тази Политика за поверителност може да бъде изменяна или допълвана поради промени в приложимото българско или европейско законодателство, както и поради задължителни предписания, издадени от компетентния надзорен орган (Комисия за защита на данните).

Адвокатско дружество „Александров“ ще информира субектите на лични данни за промените или допълненията в настоящата Политика за поверителност, чрез публикация за актуализиране на Политиката на нашия уебсайт.

Информация за връзка с компетентния надзорен орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД):

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

E-mail: kzld@cpdp.bg

Website: cpdp.bg