Работа

Разрешение за работа на чужденци в Република България

Упражняване на работа във връзка с издаване на “Единно разрешение за пребиваване и трудова миграция” от органите на МВР

Единно разрешение за пребиваване и работа се издава от Министерството на вътрешните работи съгласно Закона за чужденците в Република България. В него се съдържа и предоставеното от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта решение за достъп до българския пазар на труда.

Единно разрешение за пребиваване и работа се издава на граждани на трети държави, които кандидатстват за разрешение за пребиваване с цел работа. Това са лица, наети по трудово правоотношение по смисъла на Кодекса по труда от местен работодател, който за целта е подал заявление в Агенция по заетостта.

Сезонна заетост от 90 дни до 9 месеца

Разрешението за пребиваване и работа тип „Разрешение за сезонен работник” се издава от Министерството на вътрешните работи съгласно Закона за чужденците в Република България. В него се съдържа и предоставеното от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта решение за достъп до българския пазар на труда.

Разрешението се издава на граждани на трети държави, които кандидатстват за разрешение за пребиваване с цел сезонна работа от 90 дни до 9 месеца в рамките на календарната година. Това са лица, наети по трудово правоотношение по смисъла на Кодекса по труда от местен работодател, който за целта е подал заявление в Агенция по заетостта.

„Сезонен работник” по смисъла на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност е гражданин на трета държава, който запазва основното си място на пребиваване в трета държава и пребивава законно и временно на територията на Република България, за да извършва сезонна работа, въз основа на един или повече срочни трудови договори, сключени пряко с работодател, чието седалище е в Република България.

За по-пълна и подробна консултация, моля свържи се с адвокат, който е специалист в конкретната област на правото.