Работа

Видове разрешения за работа на чужденци в Република България:

Наемането на чужденци на територията на Република България се определя от действащото национално законодателство в областта на наемане на чужденци, което осигурява наемането на чужденци и е в съответствие със законодателството и практиката на Европейският съюз в тази област.

Трудовата заетост на чужденци на територията на Република България е регламентирана в Закона за чуждеците в Република България, Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и Правилника за прилагането му. Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност предоставя равен достъп до българският пазар на труда и равно третиране на гражданите на друга държава – членка на Европейският съюз, на държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария, но поставя определени изисквания и ограничения за достъп до пазара на труда за граждани на трети държави.

Гражданите на трети държави могат да извършват дейност на територията на Република България само ако пребивават на законно основание на територията на страната, което се удостоверява със съответното разрешение за пребиваване или разрешение за пребиваване и работа, издадени от Министерството на вътрешните работи, или след издаване на разрешение от изпълнителният директор на Агенцията по заетостта за работа или за извършване на дейност на свободна практика.

Видове процедури

Разрешението за пребиваване и работа тип „синя карта на Европейският съюз“ се издава от Министерството на вътрешните работи съгласно член 33к от Закона за чужденците в Република България. В него се съдържа и предоставеното от изпълнителният директор на Агенцията по заетостта положително писмено становище за достъп до българския пазар на труда.
Процедурата за издаване на ‚‚Синя карта на ЕС‘‘ е съобразена с Директива 2009/50/ЕО относно висококвалифицираната заетост на граждани на трети държави. „Синя карта на ЕС“ се издава на граждани на трети държави, които кандидатстват за разрешение за пребиваване с цел работа. Това са лица, наети за упражняване на висококвалифицирана заетост по трудов договор по смисъла на Кодекса на труда.

„Висококвалифицирана заетост“ по смисъла на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност е наемане на работа на лице, което притежава висока професионална квалификация, представляваща:

-придобито висше образование, което се удостоверява с диплома, удостоверение или друг официален документ, издаден от висше училище след обучение с продължителност, не по малка от три академични години
-знания, умения и компетентности, които са удостоверени чрез официален документ, издаден от компетентен орган за поне пет години професионален опит на равнище, сравнимо с придобито висше образование и които са свързани с длъжности или сектора, посочени в трудовият договор.

Разрешението за продължително пребиваване и работа тип ‚‚Синя карта на ЕС‘‘ се издава за срок до пет години, но не по-кратък от две години.
Достъпът до пазара на труда се разрешава за вземането на длъжности, за които по закон не се изисква българско гражданство.
Заявление за издаване на разрешението се подава в дирекция ,,Миграция“ или отдел ‚,Миграция‘‘ към областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, от работдателя или упълномощено от него лице.

Разрешението за пребваване и работа тип ,,разрешение за сезонен работник“ се издава от Министврството на вътрешните работи съгласно чл. 24к, ал.1 от Закона за чужденците в Република България. В него се съдържа и предоставеното от изпълнителният директор на Агенцията по заетостта, положително писменно становище за достъп до българският пазар на труда.

Процедурата за издаване на ‚‚разрешение за сезонен работник‘‘ е съобразена с Директива 2000014/36/ЕС относно влизане и престой на граждани на трети държави с цел заетост като сезонни работници.

Разрешението се издава на граждани на трети държави, които кандидатстват за разрешение за пребиваване с цел сезонна работа от 90 дни до 9 месеца в рамките на всеки перод от 12 месеца. Това са лица, наети по трудов договор по смисъла на Кодекса на труда.

,,Сезонен работник“ по смисъла на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност е гражданин на трета държава, който запазва основното си място на пребиваване в трета държава и пребивава законно и временно на територията на Република България, за да извършва сезонна работа, въз основа на един или повече срочни трудови договори, сключени пряко с работодател, чието седалище е в Република България.

,,Сезонен работник“ се допуска само в секторите:
- селско стопанство
- ресторантьорство
- хотелиерство
- аквакултури
- горско спопанство

,,Сезонна работа“ по смисъла на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност е работа, която зависи от смяната на сезоните и е свързана с определено време на годината посредством повтарящо се събитие или поредица от събития, свързани със сезонните условия, при които необходимостта от работна ръка е значително по голяма, отколкото при обикновенни текущи работи.

При кандидатсктване за разрешението чужденецът трябва да пребивава извън територията на Република България.

Разрешението се издава за срока на трудовият договор, но не по малко от 90 дни и не повече от 9 месеца в рамките на всеки период на 12 месеца.

За издаване на разрешението работодателят или упълномощеното от него лице подава писмено заявление в дирекция ,,Миграция“ или в отдел „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи.

Разрешението за пребиваване и работа тип ,,разрешение на лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер“ се издава от Министерството на вътрешните работи съгласно чл.33п. от Закона за чужденците в Република България. В него се съдържа и предоставеното от изпълнителният директор на Агенцията по заетостта положително писменно становище за достъп до българският пазар на труда.

Разрешението се издава на граждани на трети държави, които кандидатстват за разрешение за пребиваване за целите на вътрешнокорпоративен трансфер.

„Вътрешнокорпоративен трансфер“ по смисъла на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност е временно преместване с цел работа или обучение на работник – чужденец от трета държава, от предприятие със седалище или адрес на управление извън територията на Република България, с което чужденецът има сключен трудов договор, в поделение на предприятието или в предприятие, принадлежащо към същата група от предприятия, със седалище или адрес на управление на тертиторията на Република България.

Процедурата за издаване на „разрешение на лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер“ е съобразено с Директива 2000014/66/ЕС относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер.

Разрешението се издава за срок от една година като се подновява при условията на чл.33п от Закона за чужденците в Република България.

Лицата, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер извършват трудова дейност на територията на Република България само за конкретно приемащо предприятие или група предприятия, които за целта са подали заявление в Агенция по заетостта.

В обхвата на процедурата попадат само лица, преместени в рамките на вътрешнокорпоративен трансфер в качеството си на ръководители, специалисти или служители-стажанти.

Завлението за издаване на „разрешение на лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер“ се подава в дирекция „Миграция“ или в отдел „Миграция“ при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи от работодателя или упълномощено от него лице.

Документът ,,Разрешение за работа“ на командировани работници от трети държави се издава от изпълнителният директор на Агенцията по заетостта по искане на местното лице, приемащо на работа командирован или изпратен работник от трета държава, въз основа на което се издава от Министерството на вътрешните работи разрешение за продължително пребиваване съгласно чл.24, ал.1, т.1 от Закона за чужденците в Република България.

Командирован или изпратен работник, или служител в рамките на предоставяне на услуги по смисъла на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност е работник, гражданин на трета държава, който в рамките на определен период извършва работа на територията на Република България, определена в трудовият договор с работодател, чието седалище е на територията на друга държава – членка на Европейският съюз или трета държава.

Местно лице, приело на работа командировани или изпратени работници или служители по смисъла на Закона на трудовата миграция и трудовата мобилност е лице, осъществяващо дейност на територията на Република България, регистрирано по българското законодателство или по законодателството на друга – държава членка на Европейският съюз, Европейската икономическа общост или на Конфедерация Швейцария, което за своята дейност ползва услугите на командирован или изпратен работник или служител от държавите – членки на Европейският съюз или трети държави.

Командированите или изпратените работници и служители – граждани на трета държава извършват трудова дейност на територията на Република България, само за конкретно предприемащо предприятие, което за целта е подало заявление в Агенцията по заетостта.

Документът ,,Разрешение за извършване на дейност на свободна практика“ се издава от изпълнителният директор на Агенцията по заетостта по искане на гражданин на трета държава, въз основа на което се издава от Министерството на вътрешните работи разрешение за продължително пребиваване, съгласно чл. 24а от Закона за чужденците в Република България.

‚‚Дейност на свободна практика‘‘ е всяка стопанска дейсност, осъществявана в лично качество, без ангажимент към работодател. Разрешение за извършване на дейност на свободна практика от граждани на трети държави на територията на Република България се предоставя за заемането на длъжности, за които не се изисква българско гражданство.

Съобразно състоянието, развитието и обществените интереси на българският пазар на труда за извършване на дейност на свобосна практика, трябва да е доказан икономически или обществен ефект от дейността.

Граждани на трети държави, който са лица от български произход и законно пребивават на територията на Република България могат да упражняват заетост на територията на Република България без разрешение за работа и след регистрация в Агенцията по заетостта до получаване на разрешение за постоянно пребиваване на територията на Република България.

,,Лице от български произход‘‘ е лице, на което поне единият възходящ е българин.

Регистрацията се извършва при спазване на следните условия:

- гражданинът на трета държава е лице от български произход и претежава документи, удостоверяващи българският му произход по реда на Закона за българите, живеещи извън Република България.

-чужденецът има трудов договор, сключен по условията на българското законодателство с местен работодател, сключен за срок от минимум шест месеца, съгласно чл.11, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България.

Процедурата по издаване на разрешение за работа в Република България е сложна и продължителна, което предполага детайлно познаване на нормативната уредба в сферата на заетостта /както българската нормативна уредба, така и нормативната уредба на Европейският съюз в тази сфера/, а също и съдебната практика.

Като пример може да се даде, че за различните кодове, за съответните професии съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите за участие в процедура за разрешение за работа в Република България се изискват различни документи.

Адвокатска кантора „Александров“ като специализирана правна кантора в сектор „Миграция“ (включително и трудова миграция) оказва правна помощ на юридически и физически лица, желаещи да наемат работници и служители чужденци съответно чужденци, търсещи работа в Република България.

Консултира и подпомага своите клиенти по всички въпроси възникнали в съответните процедури за разрешение за работа.

Оказва съдействие при изготвянето, подготовката и представянето на необходимите документи пред дирекция „Миграция“, отдел „Миграция“ към съответните областни дирекции на Министверството на вътрешните работи и пред Агенцията по затостта.

Следи за спазване на дата и час за подаване на документите в Миграция и в Агенция по заетостта, в случай на необходимост участва в процедурата и получава съответните разрешения.

Придружава кандидатстващите лица за разрешение за работа пред съответните институции, когато се налага да присъстват лично.

Представлява клиентите си пред всички държавни и съдебни органи по време на съответните процедури и пребиваването им в Република България.

За по-пълна и подробна информация, както и за необходимите документи, които се изискват за издаване на разрешение за работа, моля свържи се с нас или запази консултация.