Пребиваване

Пребиваване в Р. България

Като квалифицирани адвокати предоставяме пълна правна помощ на всички, които желаят да имигират в Р. България респективно в Европейския съюз. Успешно помагаме на чужденците повече от 16 години да получават разрешение за пребиваване в Р. България.

Разрешенията за пребиваване са:

 • краткосрочно – до 90 дни в рамките на всеки 180-дневен престой от датата на влизане в страната;
 • продължително – с разрешен срок до една година;
 • дългосрочно – с разрешен първоначален срок 5 години и възможност за подновяване след подадено заявление;
 • постоянно – с разрешен неопределен срок;

Също така ще помогнем на чуждестранните работници да получат разрешение за работа и ще ги консултираме по следните въпроси:

 • изборът на оптимална имиграционна програма, която зависи от вида на професионалната дейност, семейното положение, имиграционните условия, възможността за постоянна имиграция и т.н.
 • изготвяне на придружаващи документи
 • изготвяне на пакет документи, който включва заявления, разрешителни, сертификати, одобрения и др., като се вземат предвид изискванията на българското и европейското законодателство
 • подаване на документи и съпровождане (представляване) на всички етапи от имиграционния процес
 • правна помощ, ако желаете промяна на статута на имиграция :
 1.  краткосрочна
 2.  продължителна
 3.  дългосрочна
 4.  постоянна
 5.  гражданство

Предоставяме ефективна правна помощ при нарушение на българското и европейското миграционно законодателство. Обръщайки се към мен, ти можеш да разчиташ на ефективна и квалифицирана защита на своите права.

Доскоро миграционното право беше един от най-малко популярните раздели на правото. Днес ситуацията се променя. Жителите на източна Европа желаят да емигрират на запад (работещите). Възрастни хора от запад желаят да емигрират в Р. България. Имигранти в Р. България са и много хора от трети страни по най-различни причини.

Ето защо миграционното право и миграционното законодателство придобива все по-голяма актуалност

За да бъде процесът на миграция успешен, е необходимо подходящо ниво на информираност на заявителя или жалбоподателя по всички въпроси и професионален специалист, който да оказва правна помощ на всеки един етап от реализацията на този процес.

Често отсъствието на своевременна професионална помощ на квалифициран адвокат по миграционно право може не просто съществено да усложни, но и въобще да направи невъзможно получаването на миграционен статут.

Имиграционният адвокат е много търсен преди всичко в страни, които са икономически проспериращи и следователно най-привлекателни от гледна точка на имиграцията. Противно на увереността на българите, че сме изостанали във всички отношения от развития Запад, нашата страна е много привлекателна по отношение на имиграцията. За това според нас основния принос е членството ни в Европейския съюз, както и красивата природа, добрите климатични условия и др.

Провеждаме успешна съдебна практика за обжалване на решения за депортиране на чуждестранни граждани, които са нарушили миграционните закони и са привлечени към административна отговорност.

За по-пълна и подробна консултация, моля свържи се с адвокат, който е специализиран в конкретната област на правото. Също така можеш да поръчаш обратно позвъняване или писмен отговор, посредством формата на страница „Контакти“ в сайта.