Правила за регистрация и идентификация

Регистрация и идентификация

Търговецът идентифицира Потребителите на Сайта, като съхранява лог файлове на сървъра на Сайта.

Търговецът има право да събира и използва информация за Потребителите въз основа и за целите на изпълнението на договора, сключен при общи условия с Потребителя. Информацията, чрез която може да бъде идентифицирано лицето, може да включва лични данни, посочени в общите условия, както и всякаква друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрация. Информацията включва всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при използване на услуги.
В сайта могат да се регистрират само лица над 16 години. При регистрацията лицето отбелязва квадратче, с което декларира, че е на 16 години.

Търговецът полага дължимата грижа и е отговорен за защитата на информацията за Потребителя, станала му известна при регистрацията, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

В регистрационната форма, попълнена от Потребителя при регистрацията, Търговецът посочва задължителния или доброволния характер на предоставянето на данни и последиците от отказа да ги предостави.

Търговецът може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидени в закона обстоятелства или с изричното съгласие на Потребителите.

Потребителят може да се регистрира чрез попълване на съответната електронна регистрационна форма, достъпна в реално време (онлайн) в Интернет на уебсайта на Търговеца, за да изрази съгласието си с Общите условия.
С натискане на виртуален бутон с текст „Регистрация“ или друг подобен текст, имащ силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат. с Общите условия. ги приема и се задължава да ги спазва. Търговецът може да съхранява в лог файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всякаква друга информация, необходима за неговата идентификация и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на правен спор.
Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на уебсайта на Търговеца по начин, позволяващ неговото съхранение и възпроизвеждане.

При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и точни данни за самоличност (за физически лица), правен статут (за юридически лица) и други данни, изисквани от електронната форма на Търговеца, както и да ги актуализира в 7 (седем) един ден от смяната им.
Потребителят декларира, че се съгласява да предостави необходимите лични данни, като гарантира, че данните, предоставени по време на процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и ще ги промени своевременно, ако последните се променят. В случай на предоставяне на неверни данни, Търговецът има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услуги и поддържане на регистрацията на Потребителя.

При регистрация Потребителят получава уникално потребителско име, което може да бъде имейл или данни, предоставени от Потребителя от социални мрежи или услуги за идентификация на трети страни, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта.

Потребителят може да управлява своя потребителски профил в сайта. Чрез вашия акаунт.

Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права освен изрично посочените в тези условия.
Регистраторът в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да впише трите си имена и адрес, респ. името на юридическото лице, което представлява.
Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприеме необходимите мерки, които са разумно необходими, за да защити паролата си, както и да не разкрива паролата си на трети лица и незабавно да уведоми Търговеца в случай на неоторизиран достъп и в случай на на вероятност и подозрение за такива. Той носи отговорността и риска за защитата на своята парола, както и за всички действия, извършени от него или от трето лице, използвайки неговата парола.