Образование в България

В българските висши учебни заведения могат да кандидатстват кандидат-студенти, както от държавите от Европейския съюз, така и от държавите извън него.

Кандидат-студенти от ЕС

В университетите в Р. България могат да кандидатстват за всички специалности, форми на обучение и основание за прием лица, отговарящи на следните условия:

1. Да имат завършено средно образование, даващо им право да продължат обучението си в във висши училища;

2.Да имат бал образуващи оценки в дипломата за средно образование за съответните специалности.

Кандидат-студенти от държави извън ЕС

Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават в университетите в Р. България, както следва:

– в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;

– съгласно актове на Министерския съвет

– при условията на чл. 95, ал. (8) и (10) от закона за висше образование

За повече информация и консултация за висшите училища в Р. България и за процедурите за кандидатстване, както и за правно съдействие и помощ при окомплектоване и подаване на документите в съответния университет, моля свържи се с нас.

Оказваме правна помощ и съдействие за получаване на удостоверения за виза D от Министерство на Образованието и Науката, както и за набора от документи за необходими за виза D и за разрешение за пребиваване в Р. България.