Визи

Съгласно чл.9, ал.1 от закона за чужденците в Р. България, визата е разрешение за влизане и пребиваване, за транзитно преминаване през територията на Р. България или за летищен транзит. Визата се издава под формата на единен визов стикер по образец на Европейския съюз и е валидна само заедно с редовния документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, в който или към който е положена.

Класификацията на визите, съобразно целта, за която се издават, е в съответствие с тази на споразумението от Шенген, а именно:

 

  • виза вид „А“ – за летищен транспорт
  • виза вид „B“ – за транзитно преминаване
  • виза вид „C“ – за краткосрочно пребиваване
  • виза вид „D“ – за дългосрочно пребиваване

Визите се издават от дипломатическите и консулските представителства на Р. България. Заявлението за издаване на виза се подава по образец не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 3 дни преди датата на планираното пътуване лично. При подаване на заявление за издаване на виза тип D не се допускат изключения от изискването за лично интервю.

Не са редки случаите, в които кандидатстващия за виза получава отказ. Често отказите за издаване на виза са незаконосъобразни и неправилни. Не се следи и не се спазва законодателството и особено практиката на Съда на Европейския съюз, чиито решения са задължителни за всички държави членки. Също така се пренебрегват редица признати права от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. Това се явява добра възможност и основание отказът за издаване на виза да бъде обжалван пред компетентния съд в преклузивния срок. Най-често се обжалват откази свързани с нарушени права като:

За да бъде допустима жалбата срещу постановен отказ за издаване на виза и да спечелите такова дело е повече от препоръчително да се обърнете към специалист в тази материя на правото, познаващ както българските закони, така и европейските и практиката на Съда на Европейския съюз.

Ако си претърпял вреди вследствие на отказа можеш да потърсиш обезщетение. Държавата отговаря за всички вреди, причинени от незаконосъобразни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица.

В случай, че се нуждаеш от правен съвет или изготвяне на жалба, ще бъда радостен да ти помогна.