Гражданство

Гражданството на едно лице е устойчивата политико-правна връзка на това лице с определена държава. Разглеждано като правен статут, гражданството включва кръг от права и задължения, уреждащи отношенията между физическите лица и държавата, които се регулират от вътрешното законодателство на страната. Условията за придобиването, възстановяването и освобождаването от българско гражданство са регламентирани в Закона за българското гражданство.

Придобиването може да се постигне по няколко начина. По родствена връзка, по месторождение и по натурализация.

Съгласно разпоредбите на Закона за българското гражданство български гражданин по произход е всеки, на когото поне единият родител е български гражданин. Български гражданин по произход е и всяко лице, което е припознато от български гражданин или чийто произход от български гражданин е установен със съдебно решение.

Български гражданин по месторождение е всяко лице, родено на територията на Република България, ако не придобива друго гражданство по произход.

Имайки предвид съвременните динамични миграционни процеси все по-голям е интереса към промяна на гражданството. Правото за смяна на гражданството е признато в член 15 от Всеобщата декларация за правата на човека и в много други международни инструменти, включително в Европейската конвенция за гражданството на Съвета на Европа (1997 г.).

След присъединяването на Република България към Европейския съюз значително се повиши интереса към българското гражданство. Възможностите, които се предоставят при притежаване на български паспорт – свободно посещение в над 170 държави, включително и Канада, както и възможността притежателите им да живеят и работят в страните – членки на ЕС мотивира хиляди желаещи годишно да кандидатстват за българско гражданство. Това прави необходимостта от ангажиране на компетентни специалисти в областта на гражданството абсолютно наложителна.

Процедурите по промяна на гражданството са придобиване, възстановяване и освобождаване от българско гражданство.

ПРИДОБИВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ПО НАТУРАЛИЗАЦИЯ

Без изискване за отседналост българско гражданство могат да придобият определен кръг лица, които отговарят на регламентираните в закона изисквания.

За да придобиете българско гражданство на това основание, трябва да сте лице от български произход, имащо родствена връзка с поне едно лице Ваш възходящ до трета степен включително, което е от българска националност /родител, баба, дядо, прабаба или прадядо/. Това обстоятелство трябва да докажете с официални документи, издадени от български или чуждестранни органи. Документите трябва да съдържат информация за имената на възходящия и родствената му връзка с Вас.

Българско гражданство по натурализация може да получи чужд гражданин ако единият му родител е български гражданин или е починал като български гражданин.

По тази процедура може да се натурализира и лице което е осиновено от български гражданин при условията на пълно осиновяване. В случая акта за осиновяване следва да е преминал процедура по екзекватура.

Предвидена е законова възможност за възстановяване на българско гражданство от лица които са били български граждани и по различни причини са били освободени от него или са го изгубили. Кандидатите, могат да го възстановят в случай, че отговарят на нормативните изисквания, а именно: не са осъждани, не представляват заплаха за обществения ред, обществения морал, общественото здраве или за националната сигурност и преди не по-малко от 3 години към датата на подаване на молбата за възстановяване имат разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България. За лицата от български произход процедурата е облекчена и за тях няма изискване за пребиваване.

Независимо, че българското законодателство допуска двойно гражданство, български граждани живеещи в чужбина, които са придобили друго гражданство следва да се освободят от българското, тъй като законите на страната, чието гражданство са придобили не допуска двойно гражданство. Някои държави предоставят гражданството си, само ако кандидата се е освободил от настоящото си гражданство. Редица европейски държави като Андора, Беларус, Испания, Малта, Монако, Литва, Полша, Хърватия и Естония не допускат двойно гражданство.

Условията за освобождаване са лицата да са български граждани, постоянно живеещи в чужбина. Това производство може да бъде инициирано само ако лицето е придобило чуждо гражданство или ако има данни за открита процедура за придобиването на такова.

Документи за освобождаване можете да подадете и в дипломатическите и консулските представителства на Република България в съответната страна, което обаче би удължило процедурата с месеци. Поради тази причина препоръчително е да инициирате процедурата по освобождаване от българско гражданство в Министерството на правосъдието, за което не е необходимо запазване на дата и час, а удостоверението за промяна на гражданството да получите в чужбина.

По заявление на заинтересуваното лице Министерството на правосъдието издава удостоверение за гражданство, в което се посочва дали лицето е или не е български гражданин съгласно регистрите, които се водят в министерството. Удостоверението се подава чрез общините по постоянен адрес или по месторождение и се издава в 30-дневен срок от постъпването на документите в Министерството на правосъдието.

От тази услуга можете да се възползвате ако сте били български гражданин, който е напуснал страната и искате да разберете дали сте изгубили българското си гражданство или сте били лишени от него, въз основа на действащото към момента на изселването законодателство или все още сте български гражданин. По тази процедура лица от небългарска народност /турци, евреи и др./, които са напуснали Република България в периода 50-те – 80-те години могат да установят дали имат българско гражданство.

Ако сте дете от смесен брак и сте роден през 70 –те, 80 –те или 90 – те години, като един от родителите Ви е български гражданин, а другият е бил гражданин на СССР, Полша, Унгария, Германия или Чехословакия и имате съмнения дали сте и български гражданин, или освен настоящото Ви гражданство имате и българско, можете да подадете документи за установяването му. В този период между горепосочените държави и НРБ са действали конвенции за предотвратяване на двойното гражданство.

В тази връзка предоставяме съдействие при попълване на заявлението и снабдяване с необходимите документи и представянето им пред съответната община.

Министерството на правосъдието издава удостоверение за промените в гражданството на лицата приключили успешно процедурата. Получаването на удостоверението се извършва в Министерството на правосъдието след записване на дата и час или в дипломатическите и консулските представителства на Република България, по определен от тях ред.

Процеса по промяна на гражданството е сложен и продължителен, което предполага детайлно познаване на нормативната уредба в сферата на гражданството /както актуалната, така и действалата назад във времето/, както и съдебната практика.

Адвокатска кантора „Александров“  предлага специализирани правни услуги, свързани с института на гражданството:

Консултира и подпомага своите клиенти по всички въпроси възникващи в процедурите по промяна на гражданството.

Съдействие при подготовката и представянето на необходимите документи пред Дирекция „Българско гражданство“;

Съдейства за запазване на дата и час за подаване на документите в Министерството на правосъдието, в случай на необходимост или за получаване на удостоверение;

Придружава кандидатите по време на провеждане на интервю;

Представлява клиентите си  пред всички държавни и съдебни органи в процедурите по промяна на гражданството.

Адвокатска кантора по българско гражданство | Изисквания