Еднолично адвокатско дружество Александров
Личен номер: 2200047510

Консултация

Разрешение за работа на чужденци в Република България

Правна защита и съдействие от наказателен адвокат

- Упражняване на трудова заетост във връзка с издаване на “Единно разрешение за пребиваване и работа” от органите на МВР

Единно разрешение за пребиваване и работа се издава от Министерството на вътрешните работи съгласно Закона за чужденците в Република България. В него се съдържа и предоставеното от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта решение за достъп до българския пазар на труда.

Единно разрешение за пребиваване и работа се издава на граждани на трети държави, които кандидатстват за разрешение за пребиваване с цел работа. Това са лица, наети по трудово правоотношение по смисъла на Кодекса по труда от местен работодател, който за целта е подал заявление в Агенция по заетостта.

Трудова миграция | aдвокатско дружество - Александров и Кавазова

- Сезонна заетост от 90 дни до 9 месеца

Разрешението за пребиваване и работа тип „Разрешение за сезонен работник” се издава от Министерството на вътрешните работи съгласно Закона за чужденците в Република България. В него се съдържа и предоставеното от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта решение за достъп до българския пазар на труда.

Разрешението се издава на граждани на трети държави, които кандидатстват за разрешение за пребиваване с цел сезонна работа от 90 дни до 9 месеца в рамките на календарната година. Това са лица, наети по трудово правоотношение по смисъла на Кодекса по труда от местен работодател, който за целта е подал заявление в Агенция по заетостта.

„Сезонен работник” по смисъла на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност е гражданин на трета държава, който запазва основното си място на пребиваване в трета държава и пребивава законно и временно на територията на Република България, за да извършва сезонна работа, въз основа на един или повече срочни трудови договори, сключени пряко с работодател, чието седалище е в Република България.

За по-пълна и подробна консулация, моля свържете се с адвокат, който е специалист в конкретната област на правото на тел.: +359 2 826 7500

Трудова миграция | aдвокатско дружество - Александров и Кавазова


Бизнес в България

Адвокатско дружество "Александров и Кавазова" предлага пакет от правни услуги в областта на стопанската и икономическата сфери на своите клиенти чужденци, като:

  • консултатации за възможности за пребиваване и бизнес
  • регистрация на търговски дружества, търговски представителства на чуждестранни дружества, сдружения и фондации
  • консултации и правно обслужване в областта на строителството
  • правна помощ и съдействие при закупуване на недвижим имот
  • консултации и правно обслужване във връзка с получаване на концесии
  • консултации и подготовка на документацията за участие в процедури по възлагане на обществени поръчки
  • представителство пред държавната и общинска администрация
  • представителство пред Националната агенция по приходите
  • изготвяне на договори
  • консултации и правно съдействие за финансиране на конкретни дейности от фондовете на Европейския съюз и др.

Гарантираме конфиденционалност за личните данни и служебната информация, качествено и бързо обслужване.

За по-пълна и подробна консултация, моля свържете се с адвокат, който е специализиран в конкретната област на право на тел. +359 2 826 7500, също така може да поръчате обратно позвъняване или писмен отговор, посредством формата на страница "Контакти" в сайта.

Начало