Политика за защита на личните данни

Личните данни, които Потребителят предоставя на адвокатска кантора  "Еднолично адвокатско дружество Александров" във връзка с извършване на плащания през Виртуалния ПОС терминал, се обработват и съхраняват от адвокатска кантора "Еднолично адвокатско дружество Александров" в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“).

 

Какво представляват Личните данни:

„Лични данни“ са всяка информация, с която едно физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или косвено по един или повече признаци, по-специално чрез: име, ЕГН, идентификационен номер, данни за контакт – местонахождение/пощенски адрес, телефонен номер, e-mail адрес, онлайн идентификатор/IP адрес и др.

 

Какво представлява обработването на лични данни:

„Обработване на лични данни“ е съвкупността от действия, извършвани с лични данни или набор от лични данни като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 

Какви лични данни събираме и за какви цели:

При използването на уебсайта www.advokataleksandrov.eu, се събират следните лични данни: име, фамилия, e-mail адрес и телефонен номер.

Събират се само такива лични данни, които са необходими за изпълнението и организацията на нашата дейност, за да успеем да извършим поръчана от вас услуга, или да отговорим на ваше запитване, или които Вие сте ни предоставили доброволно. При осъществяване на тези действия ние спазваме най-високи стандарти за поверителност, които съответстват и надхвърлят изискванията на Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката.

 

Форма за заявяване на услуга за онлайн консултация

Форма за запазване на час за консултация в офиса

– Данните, събирани чрез тези форми (Име, Фамилия, е-mail адрес, телефонен номер – по желание), служат единствено за изпълнението и организацията на нашата дейност, за да успеем да извършим поръчаната от вас услуга, или да отговорим на ваше запитване. Тези данни са конфиденциални, не се използват с други цели и не се споделят с трети страни.

 

Какви мерки за сигурност предприемаме:

"Еднолично адвокатско дружество Александров" предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.

За да защитим Вашите лични данни от злоупотреба от трети страни, информацията подадена от вас е в криптирана форма посредством SSL/TLS сертификат. Основното му предназначение е да установи защита на информацията от всякакви незаконосъобразни действия. SSL/TLS сертификат осигурява висока степен на конфиденциалност. Можете да се уверите в това когато видите, че URL адресът започва с „https“.

 

Как да проверите каква информация съхраняваме за Вас:

За да проверите каква информация съхраняваме за Вас, можете да се свържете се с кантората на телефон: +359 2 468 7017, както и на e-mail адрес: lawofficealeksandrov@gmail.com.

 

Какви са вашите права:

Съгласно ОРЗД, субектът на данни има следните права:

- Да получи информация за личните данни, свързани с него, които се обработват от администратора, както и за целта, за която се обработват, включително да получи достъп до данните;

- Да поиска копие от своите лични данни от администратора, ако негови лични данни се обработват;

- Да поиска коригиране на неточни лични данни, както и актуализирането и допълването им в случай на промяна;

- Да поиска заличаване на неговите лични данни ако е отпаднало законовото основание за обработката им или данните не са необходими;

- Да поиска ограничаване на обработването на неговите лични данни, както и право на възражение срещу обработването им, когато няма нормативно основание за обработване на лични данни.

 

Принципи за защита на данните

При обработване на лични данни, стриктно спазваме основните принципи за защита на данните, посочени в Регламент (ЕС) 2016/679.

Личните данни се обработват при спазване на принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност по отношение на субекта на данните, точност, пропорционалност, отчетност, сигурност, цялостност и поверителност. Личните данни се събират само за конкретни, изрично указани и законни цели и се ограничават до това, което е необходимо за съответната цел на обработване. Вашите лични данни не се събират самоцелно и без ограничение.

Кога можем да разкрием лични данни:

Прилагаме комплекс от мерки, за да защитим Вашите лични данни от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Възможно е при предвидени от закона обстоятелства, Вашите лични данни да бъдат разкрити. Такива са например при изрично съгласие от Ваша страна, личните Ви данни могат да бъдат предоставени на трети лица. Също така възможно е разкриване на лични данни, когато това е предвидено в закон, както и по искане на съда или на разследващи органи (органите на полицията, следствието, прокуратурата), а също и когато бъдат поискани от други държавни органи, когато е разрешено от закона.

 

Съхраняване и унищожаване на данните:

Не съхраняваме лични данни във вид, който позволява идентифицирането на субектите за по-дълъг период, отколкото е необходимо, по отношение на целите, за които са били събрани данните.

Личните данни се унищожават, съгласно принципа за гарантиране подходящо ниво на сигурност – включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

 

Обща информация за политиката за защита на личните данни:

Настоящата Политика за защита на личните данни може да бъде променяна или допълвана поради изменения на приложимото българско или европейско законодателство, както и вследствие на задължителни предписания, дадени от компетентния надзорен орган (Комисия за защита на личните данни).

"Еднолично адвокатско дружество Александров" ще информира субектите на лични данни за измененията или допълненията на тази Политика за защита на личните данни, чрез публикация за актуализиране на Политиката на интернет страницата ни.

 

Информация за контакт с компетентния надзорен орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД):

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Електронна поща:  kzld@cpdp.bg

Интернет сайт: cpdp.bg