Еднолично адвокатско дружество Александров
Личен номер: 2200047510

Консултация

Визи

Съгласно чл.9, ал.1 от закона за чужденците в Р. България, визата е разрешение за влизане и пребиваване, за транзитно преминаване през територията на Р. България или за летищен транзит. Визата се издава под формата на единен визов стикер по образец на Европейския съюз и е валидна само заедно с редовния документ за задгранично пътуване или друг заместващ го документ, в който или към който е положена.

Класификацията на визите, съобразно целта, за която се издават, е в съответствие с тази на споразумението от Шенген, а именно :

 • виза вид "А" - за летищен транспорт
 • виза вид "B" - за транзитно преминаване
 • виза вид "C" - за краткосрочно пребиваване
 • виза вид "D" - за дългосрочно пребиваване

Адвокат визи, документи за влизане и пребиваване в р. България

Визите се издават от дипломатическите и консулските представителства на Р. България. Заявлението за издаване на виза се подава по образец не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 3 дни преди датата на планираното пътуване лично. При подаване на заявление за издаване на виза тип D не се допускат изключения от изискването за лично интервю.

Не са редки случаите, в които кандидатстващия за виза получава отказ. Често отказите за издаване на виза са незаконосъобразни и неправилни. Не се следи и не се спазва законодателството и особено практиката на Съда на Европейския съюз, чиито решения са задължителни за всички държави членки. Също така се пренебрегват редица признати права от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. Това се явява добра възможност и основание отказът за издаване на виза да бъде обжалван пред компетентния съд в преклузивния срок. Най-често се обжалват откази свързани с нарушени права като:

 • право на личен и семеен живот
 • право на встъпване в брак
 • право на семейството да живее заедно
 • право на образование
 • право на труд
 • право на защита на собствеността и др.

За да бъде допустима жалбата срещу постановен отказ за издаване на виза и да спечелите такова дело е повече от препоръчително да се обърнете към специалист в тази материя на правото, познаващ както българските закони, така и европейските и практиката на Съда на Европейския съюз.

Ако сте претърпели вреди вследствие на отказа може да потърсите обезщетение. Държавата отговаря за всички вреди, причинени от незаконосъобразни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица.
В случай, че се нуждаете от правен съвет или изготвяне на жалба, ще бъда радостен да Ви помогна.
Обадете се на тел. +359 2 826 7500, за спешна консултация или за да уговорим среща.
Можете да поръчате обратно позвъняване или писмен отговор, посредством формата на страница "Контакти" в сайта.


Пребиваване в Р. България

Като квалифицирани адвокати предоставяме пълна правна помощ на всички, които желаят да имигират в Р. България респективно в Европейския съюз. Успешно помагаме на чужденците повече от девет години да получават разрешение за пребиваване в Р. България.

Разрешенията за пребиваване са: 

 • краткосрочно - до 90 дни в рамките на всеки 180-дневен престой от датата на влизане в страната ;
 • продължително - с разрешен срок до една година ;
 • дългосрочно - с разрешен първоначален срок 5 години и възможност за подновяване след подадено заявление ;
 • постоянно - с разрешен неопределен срок ;

Също така ще помогнем на чуждестранните работници да получат разрешение за работа и ще ги консултираме по следните въпроси:

 • изборът на оптимална имиграционна програма, която зависи от вида на професионалната дейност, семейното положение, имиграционните условия, възможността за постоянна имиграция и т.н. ;
 • изготвяне на придружаващи документи ;
 • изготвяне на пакет документи, който включва заявления, разрешителни, сертификати, одобрения и др., като се вземат предвид изискванията на българското и европейското законодателство ;
 • подаване на документи и съпровождане (представляване) на всички етапи от имиграционния процес ;
 • правна помощ, ако желаете промяна на статута на имиграция :

     - краткосрочна
     - продължителна
     - дългосрочна
     - постоянна
     - гражданство

Предоставяме ефективна правна помощ при нарушение на българското и европейското миграционно законодателство. Обръщайки се към мен, Вие можете да разчитате на ефективна и квалифицирана защита на своите права.

Доскоро миграционното право беше един от най-малко популярните раздели на правото. Днес ситуацията се променя. Жителите на източна Европа желаят да емигрират на запад (работещите). Възрастни хора от запад желаят да емигрират в Р. България. Имигранти в Р. България са и много хора от трети страни по най-различни причини.
Ето защо миграционното право и миграционното законодателство придобива все по-голяма актуалност.

За да бъде процесът на миграция успешен, е необходимо подходящо ниво на информираност на заявителя или жалбоподателя по всички въпроси и професионален специалист, който да оказва правна помощ на всеки един етап от реализацията на този процес.

Често отсъствието на своевременна професионална помощ на квалифициран адвокат по миграционно право може не просто съществено да усложни, но и въобще да направи невъзможно получаването на миграционен статут.

Имиграционният адвокат е много търсен преди всичко в страни, които са икономически проспериращи и следователно най-привлекателни от гледна точка на имиграцията. Противно на увереността на българите, че сме изостанали във всички отношения от развития Запад, нашата страна е много привлекателна по отношение на имиграцията. За това според нас основния принос е членството ни в Европейския съюз, както и красивата природа, добрите климатични условия и др. 

Провеждаме успешна съдебна практика за обжалване на решения за експулсиране на чуждестранни граждани, които са нарушили миграционните закони и са привлечени към административна отговорност.

За по-пълна и подробна консултация, моля свържете се с адвокат, който е специализиран в конкретната област на правото на тел.: +359 2 826 7500, също така можете да поръчате обратно позвъняване или писмен отговор, посредством формата на страница "Контакти" в сайта.

Желаем Ви успех!

Начало